Email: contact@luatnamduong.vn

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Biểu mẫu tham khảo: Giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Tải mẫu: Mẫu GCN góp vốn công ty TNHH nhiều thành viên.

CÔNG TY …………………………..

Số ……..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

 

GIẤY CHỨNG NHẬN GÓP VỐN

(Cấp lần …….)

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp;
  • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty …………… do phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày ………
  • Căn cứ điều lệ Công ty ……
  • Căn cứ việc góp vốn của các thành viên.

Công ty ………………………………………………………………………….

CHỨNG NHẬN

 

Ông (bà): ………………………………………..  Giới tính: …….

Sinh ngày: ……………………….…….. Dân tộc : Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: …………….. Do Công an ……………………. Cấp ngày: ……………

Nơi đăng ký HKTT: ……………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………….

Là thành viên của Công ty ……………………………………………….  Và hiện đã góp …………….đồng, tương ứng với, chiếm …………….% tổng vốn điều lệ.

Kể từ ngày ………….Ông ……………….…….được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Công ty được quy định trong điều lệ.

                                                                    Hà Nội, , ngày ……… tháng ………năm ……

                   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN