Email: contact@luatnamduong.vn

Điều chỉnh Giấy phép đầu tư

Kính gửi: Quý khách hàng

Hiện nay Luật Nam Dương đang cung cấp dịch vụ tư vấn, đại diện khách hàng thực hiện điều chỉnh các nội dung của Dự án đầu tư tại Việt Nam.

Chúng tôi xin giới thiệu phạm vi dịch vụ này để quý vị tham khảo.

1/ Cơ sở pháp lý:

Luật Đầu tư năm 2014.

Luật Doanh nghiệp năm 2014.

2/ Phạm vi dịch vụ:

Bước 1: Thực hiện thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chúng tôi thực hiện tư vấn hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các phạm vi:

 • Điều chỉnh tên dự án đầu tư;
 • Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án;
 • Điều chỉnh vốn đầu tư và cơ cấu góp vốn đầu tư;
 • ĐIều chỉnh mục tiêu, quy mô của dự án đầu tư.
 • Các nội dung khác có liên quan.

Hồ sơ cơ bản bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh nội dung của dự án đầu tư của nhà đầu tư
 • Tài liệu liên quan đến các nội dung điều chỉnh.

Bước 2: Thay đổi đăng ký kinh doanh

Trường hợp điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh có liên quan, chúng tôi tư vấn hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục pháp lý tại cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ cơ bản bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản họp nội bộ công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Tài liệu khác có liên quan.

Bước 3: Xin Giấy phép kinh doanh

Trường hợp việc điều chỉnh có liên quan đến việc xin Giấy phép kinh doanh, chúng tôi tư vấn, đại diện xin giấy phép tại cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ cơ bản bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Hồ sơ nội bộ doanh nghiệp thông qua việc đăng ký Giấy phép kinh doanh;
 • Bản giải trình đáp ứng điều kiện có liên quan
 • Hồ sơ pháp lý về doanh nghiệp, địa điểm, năng lực tài chính;
 • Các tài liệu liên quan khác.

Trân trọng!