Email: contact@luatnamduong.vn

Tư vấn lập đơn vị trực thuộc

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DOANH NGHIỆP.

Chúng tôi tư vấn, đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục thành lập các đơn vị trực thuộc, gồm:

  1. Tư vấn thành lập Chi nhánh công ty;
  2. Tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh;
  3. Tư vấn thành lập Văn phòng đại diện.

Phân biệt các đơn vị trực thuộc:

  • Chi nhánh: Doanh nghiệp có thể lập Chi nhánh trong địa bàn tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính hoặc tại tỉnh/thành phố khác. Theo đó, Công ty có thể đăng ký ngành nghề của chi nhánh là toàn bộ hoặc một phần Ngành nghề Doanh nghiệp (tương ứng với danh mục ngành nghề đăng ký chính là phạm vi hoạt động của Chi nhánh). Chi nhánh được thực hiện kinh doanh theo phạm vi ngành nghề đăng ký và có thể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Chi nhánh được đăng ký mã số thuế và có con dấu riêng.
  • Văn phòng đại diện: Doanh nghiệp có thể lập Văn phòng đại diện trong địa bàn tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính hoặc tại tỉnh/thành phố khác; Văn phòng đại diện chỉ đại diện theo ủy quyền mà không có chức năng kinh doanh. Văn phòng đại diện có mã số thuế, có thể đăng ký con dấu riêng.
  • Địa điểm kinh doanh: là nơi thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hạch toán phụ thuộc, không có con dấu riêng.