Email: contact@luatnamduong.vn

Lĩnh vực hoạt động

1. Tư vấn Doanh nghiệp và Tái cấu trúc

 • Tư vấn, đại diện thực hiện thành lập các loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên; Công ty Trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên; Doanh nghiệp tư nhân; Công ty hợp danh;
 • Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Tư vấn, đại diện thực hiện điều chỉnh các nôi dung đăng ký doanh nghiệp như: Thay đổi tên công ty; Thay đổi trụ sở; Thay đổi ngành nghề kinh doanh; Thay đổi vốn điều lệ; Thay đổi Cổ đông/thành viên, Cơ cấu góp vốn; Thay đổi cán bộ quản lý, người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;
 • Tư vấn tái cơ cấu Doanh nghiệp gồm: Chia Doanh nghiệp; Tách Doanh nghiệp; Hợp nhất Doanh nghiệp; Sáp nhập Doanh nghiệp; Chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp.
 • Tư vấn pháp luật về Giải thể, tạm ngừng, Phá sản Doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ pháp lý cho việc xin giấy phép con trong quá trình hoạt động.

2. Tư vấn nội bộ Doanh nghiệp

 • Tư vấn hoàn thiện hồ sơ pháp lý nội bộ: Điều lệ, Quy chế nội bộ.
 • Tư vấn để kiểm soát các rủi ro pháp lý;
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn qua điện thoại, email cho Ban điều hành.
 • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp.

3. Đầu tư nước ngoài:

 • Tư vấn pháp luật đầu tư về thủ tục, điều kiện, quy trình đầu tư tại Việt Nam;
 • Tư vấn, đại diện Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Tư vấn, đại diện Xin cấp Giấy phép Kinh doanh.
 • Tư vấn pháp luật cho ban điều hành công ty;
 • Tư vấn luật thường xuyên cho Doanh nghiệp.

3. Hợp đồng:

 • Tư vấn lựa chọn các hình thức hợp đồng phù hợp với giao dịch;
 • Soạn thảo, hoàn thiện hợp đồng;
 • Rà soát (soạn thảo) hợp đồng/thoả thuận cho khách hàng;
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng mẫu;
 • Đại diện và/hoặc tham gia các khách hàng trong đàm phán và ký kết hợp đồng

4. Xử lý nợ pháp lý

 • Tư vấn tính pháp lý về hồ sơ;
 • Đại diện khách hàng làm việc, đàm phán, giải quyết tranh chấp để thu hồi công nợ;
 • Đại diện tham gia tố tụng tại cơ quan tài phán để thu hồi công nợ.
 • Đại diện trong quá trình thi hành bản án, phán quyết của cơ quan có thẩm quyền.

5. Giải quyết tranh chấp:

 • Cử luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án kinh tế (tranh chấp hợp đồng, tranh chấp nội bộ doanh nghiệp…) để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng.
 • Tham gia thi hành bản án, phán quyết của cơ quan có thẩm quyền.

6. Bất động sản & Xây dựng

 • Thu thập và cung cấp thông tin về chính sách đầu tư và quy hoạch tổng thể của Nhà nước Việt Nam trong các dự án bất động sản và xây dựng;
 • Giới thiệu địa điểm tiềm năng cho các dự án bất động sản và xây dựng;
 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng, hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển quyền sử dụng đất giữa các nhà đầu tư để thực hiện dự án;
 • Tư vấn, soạn thảo, rà soát và đại diện cho khách hàng trong quá trình đàm phán hợp đồng trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng;
 • Tư vấn, soạn thảo các tài liệu cần thiết và đại diện cho khách hàng để xin cấp phép từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc chuẩn bị và thực hiện các dự án đầu tư;
 • Tư vấn về điều kiện, trình tự, thủ tục và soạn thảo các tài liệu, văn bản, thỏa thuận cần thiết cho dự án;
 • Tư vấn về điều kiện, trình tự, thủ tục hoàn thành từng hạng mục xây dựng và khai thác công trình;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng, thế chấp, cho thuê dự án.

7. Dịch vụ pháp lý khác

 • Tư vấn, hướng dẫn thủ tục công chứng, các thủ tục trong lĩnh vực đất đai, hành chính…