Email: contact@luatnamduong.vn

Tư vấn Đăng ký Bản quyền Tác giả

Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả và các quyền liên quan tại Luật Nam Dương gồm có:

  • Tư vấn về các căn cứ phát sinh, xác lập, các hạn chế cơ bản của quyền tác giả, quyền liên quan;
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;
  • Xác định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, đặc biệt khi tác phẩm được tạo ra theo các hợp đồng đặt hàng;
  • Tư vấn, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng và các hợp đồng khác liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan;
  • Khiếu nại các quyết định liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả, quyền liên quan;
  • Tư vấn, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan;
  • Đại diện giải quyết tranh chấp về quyền tác giả tại cơ quan tòa án.
  • Tư vấn pháp luật khác có liên quan đến việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.