Email: contact@luatnamduong.vn

Tư vấn Nội bộ Doanh nghiệp

TƯ VẤN PHÁP LUẬT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

Chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ tư vấn đa dạng và linh hoạt cho hoạt động nội bộ của doanh nghiệp. Sử dụng dịch vụ tư vấn nội bộ, các khách hàng doanh nghiệp sẽ thực sự an tâm về sự tuân thủ pháp luật và giảm thiểu đáng kể các rủi ro pháp lý trong hoạt động của mình.

Dịch vụ Tư vấn nội bộ của chúng tôi bao gồm các nội dung sau đây:

  1. Tư vấn xây dựng hệ thống pháp lý và quản trị nội bộ của từng loại hình doanh nghiệp: Điều lệ, Hợp đồng Liên doanh, Qui chế Hoạt động, Thỏa thuận Cổ đông/Thành viên, Chính sách Kiểm soát và Tuân thủ Nội bộ;
  2. Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị và thông qua các Quyết định trong doanh nghiệp;
  3. Tư vấn soạn thảo, rà soát các Quyết định, Nghị quyết, Biên bản nội bộ đảm bảo tuân thủ Điều lệ và quy định pháp luật;
  4. Tư vấn soạn thảo và hoàn thiện các báo cáo định kỳ tháng/quý/năm của doanh nghiệp cho cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình hoạt động doanh nghiệp.
  5. Cập nhật và lập báo cáo các văn bản mới và chính sách mới ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp:
  6. Đánh giá tính pháp lý và đưa ra các giải pháp đối với các giao dịch và các công việc phát sinh hàng ngày của doanh nghiệp;
  7. Tư vấn, soạn thảo, rà soát các hợp đồng/giấy tờ giao dịch;
  8. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư và kinh doanh thương mại của khách hàng.