Email: contact@luatnamduong.vn

Tư vấn Tái cơ cấu Doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn về tái cấu trúc của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá lại toàn bộ hiện trạng cấu trúc tổ chức và kinh doanh của mình, trên cơ sở đó giúp doanh nghiệp tổ chức lại, cơ cấu lại tổ chức và các hoạt động kinh doanh của mình một cách hiệu quả hơn.

Các tư vấn tái cơ cấu của chúng tôi bao gồm:

  1. Nghiên cứu và đưa ra ý kiến pháp lý về tổ chức đánh giá lại cơ cấu tổ chức và kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp;
  2. Tư vấn và tổ chức đánh giá lại cơ cấu tổ chức và kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp, Nghiên cứu và tư vấn các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, bao gồm cả sắp xếp lại các công ty thành viên, công ty liên kết, công ty con;
  3. Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý, hành chính liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
  4. Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý để chuyển đổi hình thức doanh nghiệp.
  5. Đưa ra ý kiến pháp lý và thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đối cơ cấu sở hữu của các doanh nghiệp phù hợp với mô hình kinh doanh.
  6. Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đối cơ cấu sở hữu của các doanh nghiệp;
  7. Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thay đổi cấu trúc các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn về tái cấu trúc sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá lại toàn bộ hiện trạng cấu trúc tổ chức và kinh doanh của mình, trên cơ sở đó giúp doanh nghiệp tổ chức lại, cơ cấu lại tổ chức và các hoạt động kinh doanh của mình một cách hiệu quả hơn.