Email: contact@luatnamduong.vn

Xử lý nợ pháp lý

Chúng tôi thực hiện dịch vụ pháp lý nhằm thu hồi các khoản nợ cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam. Phạm vi dịch vụ bao gồm và không giới hạn bởi việc tư vấn pháp lý về hồ sơ, đại diện làm việc, đàm phán, thương lượng để thu hồi các khoản nợ và tham gia quá trình tố tụng để thu hồi nợ.

Phạm vi dịch vụ xử lý nợ pháp lý của Luật Nam Dương gồm:

  1. Nghiên cứu, rà soát hồ sơ, xác định cơ sở, căn cứ pháp lý;
  2. Tư vấn các quy định pháp luật có liên quan đến việc thu hồi nợ;
  3. Xác minh (trong trường hợp có thể) khả năng tài chính, tài sản của bên nợ để xác định khả năng trả nợ;
  4. Thay mặt khách hàng gặp gỡ, đàm phán với bên nợ để yêu cầu thanh toán nợ;
  5. Soạn thảo các thư yêu cầu, các thỏa thuận mới (giấy nhận nợ, kế hoạch trả nợ, các thỏa thuận dùng tài sản để bảo đảm cho việc trả nợ) theo yêu cầu của khách hàng;
  6. Thay mặt và/hoặc cùng với khách hàng tiến hành các thủ tục khởi kiện tại tòa án/trọng tài để thu hồi nợ;
  7. Thay mặt và/hoặc cùng với khách hàng tiến hành các thủ tục yêu cầu thi hành bản án/quyết định của tòa án/trọng tài tại các cơ quan thi hành án.

Trong mọi trường hợp, hồ sơ của khách hàng sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng, đầy đủ nhằm tìm kiếm, đưa ra các giải pháp tốt nhất cho việc thu hồi nợ.